Door de Oude IJssel meer te betrekken bij de binnenstad en de beleving van water in en bij de stad te vergroten, wordt de binnenstad aantrekkelijker. Samen met bewoners, ondernemers, de gemeente en het Waterschap heeft het projectteam ‘Oude IJssel’ een nieuwe inrichting voor het gebied ontworpen. Het hele plan wordt in fasen uitgevoerd met als doel om voor de zomer van 2022 helemaal klaar te zijn.

Naast de landschappelijke aanpassingen en herinrichtingen, werkt Doetinchem ook op andere manieren aan de aantrekkelijkheid van de stad. Met behulp van een subsidie van de Europese Unie en in aanvulling op het Wifi-netwerk in de binnenstad, is een Wifi-netwerk rond de Oude IJssel opgezet. Bezoekers van de binnenstad kunnen gratis gebruik maken van het netwerk ‘WIFI4EU’.

Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkelingen rondom de Oude IJssel.

Stadsboulevard

Aan de zijde van de stad krijgt het gebied de uitstraling van een boulevard, waar je heerlijk kan genieten van de Oude IJssel. Hieronder wordt in detail beschreven wat er gaat veranderen aan de stadszijde.

Deel tussen Europaweg en Waterstraat

De aanpassingen aan de weg zijn inmiddels uitgevoerd. De weg is versmald en daardoor minder aantrekkelijk als doorgaande route en om snel te rijden. Er is een voetgangersoversteek aangelegd waardoor fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken tussen de fietsbrug en de binnenstad. De oversteek leidt straks naar een parkgebied: Park of Dutch Dreams. De bestaande fiets- en voetgangersroute langs de oever blijft bestaan en wordt opgenomen in het parkontwerp.

De flaneersteiger wordt verlengd. Deze loopt straks onder de fietsbrug door en gaat over in een aanlegsteiger voor kortstondige aanleg van kleine boten (max. 72 uur). De Flaneersteiger wordt ook toegankelijk voor mindervaliden.

Deel tussen Waterstraat en molen (stadszijde)

In het gebied tussen de Waterstraat en de molen is de infrastructuur aangepast om de fietser en voetganger alle ruimte te geven. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het plan om de Oude IJssel bij de binnenstad te betrekken:

 • De oversteek voor langzaam verkeer vanaf de fietsbrug naar de Waterstraat is verbeterd. Er is een brede fietsloper met ernaast een ruime voetgangersoversteek. De oversteek wordt de komende maanden voorzien van groen.
 • Bij de Waterstraat is een blauwe entree. Deze bestaat uit 12 stalen lisdodden van 6 meter hoog.
 • De opstelling van verkeerslichten wordt anders. Fietsers en voetgangers kunnen gelijktijdig groen krijgen. Er kan zelfs overwogen worden om de verkeerslichten overdag te laten knipperen en pas door indrukken door langzaam verkeer te activeren.
 • De C. Missetstraat is teruggebracht tot een weg van 6 meter breed. De rijsnelheid voor gemotoriseerd verkeer gaat terug naar 30 km/u; de auto is te gast.
 • De C. Missetstraat, tussen de Waterstraat en de IJsselkade, is deels verlegd. Middels een knik is deze aangesloten op het vervolg van de C. Missetstraat bij Iseldoks.
 • Langs de C. Missetstraat worden de komende maanden nieuwe bomen geplaatst.
 • Er is een twee-richtingenfietspad aan de oeverzijde tussen de fietsbrug en Iseldoks. Deze route sluit aan op de route vanaf de Torenallee. Komende vanaf de IJsselkade steekt de fietsroute de Missetstraat over en sluit op de fietsroute langs de Oude IJssel.
 • De grondwal langs de C. Missetstraat is aangepast. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de huidige grondwal van recente datum is en geen historische waarde heeft. Ook de stukken steen op de huidige wal zijn geen brokstukken van de oude stadsmuur. De wal krijgt ongeveer dezelfde uitvoering als langs de Kapoeniestraat. De terp om de molen wordt aangesloten op de nieuwe stadswal.
 • Vanaf de IJsselkade wordt, langs de nieuwe stadswal, een looproute gemaakt naar de Waterstraat. De looproute wordt aangelegd in de lijn van de begrenzing van het ei (historische vorm centrum) en sluit zoveel als mogelijk aan op de bestaande bebouwing.
 • Bij de groene parkachtige (openbare) ruimte bij de bebouwing van Sité wordt de huidige grondwal verlaagd. Hier is een oversteekmogelijkheid gecreëerd als verbinding tussen het centrum en de Oude IJssel. Het groengebied dat nu achter de wal ligt wordt meer ontsloten en betrokken bij de Oude IJssel.

Deel tussen Waterstraat en molen (zijde Oude IJssel)

Het gebied aan het water wordt een aangenaam verblijfgebied met diverse mogelijkheden voor recreatie. De werkzaamheden in dit gebied worden uitgevoerd nadat de vorige fase (de aanpassing van de weg zelf) is afgerond:

 • Het fietspad en trottoir vanaf de IJsselkade naar de Oude IJssel wordt gaandeweg breder naar de Oude IJssel toe, om juist de verbinding te onderstrepen. De route mondt uit in een pleintje aan het water en geeft aansluiting op de fiets- en voetgangersroute langs de Oude IJssel en de Flaneersteiger.
 • Het pleintje aan de Oude IJssel is bij uitstek geschikt om er activiteiten te organiseren. Dit pleintje wordt aan de zijde van Iseldoks geflankeerd door een bouwmogelijkheid voor een daghoreca-invulling (overdag, jaarrond). Dit pleintje vormt tevens een springplank naar Iseldoks en wat daar te zien is (denk aan ligplaatsen oude schepen, monumentale kraantje en mogelijk de opstapplaats voor een rondvaartboot). Ook is dit pleintje eventueel de toekomstige springplank naar de Bleek toe. In de ideeën is hier de wens verwerkt voor een oeververbinding naar de overzijde voor voetgangers.
 • Door de uitbuiging in de C. Missetstraat ontstaat er een grotere ruimte aan de Oude IJssel. Deze ruimte wordt ingevuld als grasveld, afgeschermd van de doorgaande weg middels een brede strook met een haag. Hier is ruimte om te verblijven, op het gras te zitten, een broodje te eten, etc. In aangepaste vorm, met wegneembaar straatmeubilair en versteviging in de graszoden-, kan dit gebruikt worden voor activiteiten en kleinere evenementen.
 • De extra ruimte biedt ruimte om een waterpartij te maken (vergelijkbaar met die aan de Nieuwstad).
 • Tussen de fietsbrug en de waterpartij komt een trap-tribune. Deze kan gebruikt worden bij een uitvoering op een boot of aan de overzijde van de Oude IJssel. Maar natuurlijk ook om je lunch op te eten, te kletsen of gewoon lekker te genieten van het water en de omgeving.
 • Tussen de trap-tribune en de waterpartij richting Iseldoks komt een verhard pleintje. Dit pleintje staat in verbinding met het centrum middels een oversteekmogelijkheid die via het pad in het parkje aan de overzijde, de onderdoorgang in het gebouw van Sité en via de Gasthuissteeg langs de Lutherse kapel / Joods monument uitkomt op de Boliestraat (en vice versa). Het pleintje leent zich bij uitstek voor kleinere activiteiten in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld enkele food-trucks).

Planning

Begin 2022 wordt het gebied langs de Oude IJssel aangepast en wordt de oversteek tussen de Wijnbergseweg en de Waterstraat via de fietsbrug aangepast. Al deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor het zomerseizoen van 2022 afgerond.

Park of Dutch Dreams

Op initiatief van lokale, betrokken inwoners werken we aan de ontwikkeling van een park: Park of Dutch Dreams. De provincie Gelderland en gemeente Doetinchem verlenen graag hun medewerking aan de realisatie van dit mooie park. Het ontwerp en de inrichting van het park komt voort uit een samenwerking tussen (inter-)nationaal bekende tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. Het park wordt een schakel in een ketting van toeristisch en ecologisch interessante projecten langs de Oude IJssel. Het concept bestaat uit een groen park in Oudolf-stijl met een paviljoen voor onder meer een permanente expositie over Oudolf en tijdelijke exposities over andere architecten. In het paviljoen is ook plaats voor daghoreca.

Het Park of Dutch Dreams sluit aan op het vergroten van de beleving van de Oude IJssel. Het bevordert de verbinding tussen natuur en stad en verstrekt de biodiversiteit. Maar vooral verbetert hierdoor de recreatieve aantrekkelijkheid van de regio en binnenstad.

De realisatie van het Park of Dutch Dreams vindt in de komende maanden plaats. De doorlooptijd van de aanleg en inrichting alsmede de bouw van het paviljoen duren waarschijnlijk tot in 2022.

Zijde Stokhorstweg

Het gebied aan de zijde van de Stokhorstweg is inmiddels gerealiseerd.

In het deel langs de Oude IJssel tussen de Stokhorstweg, fietsbrug, parkeerplaats Varkensweide en Europabrug is een aantrekkelijk gebied gecreëerd voor kinderen en ouders. De ecologie in het gebied is opgewaardeerd en het gebied is toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Er is een Speel- en Leerpad aangelegd. Over vlonders loop je door het groen en langs het water. Dit project komt voort uit een samenwerking tussen het Waterschap en de gemeente. Het is een plek waar kinderen op spelende wijze kunnen leren over water. Tussen het Speel- en Leerpad en het Pannenkoekenschip is een speelterrein aangelegd. Het deel Stokhorstweg in dit gebied is afgewaardeerd tot een fietsstraat. Aan de rand van het gebied, op de Varkensweide, zijn zes parkeerplaatsen voor campers gerealiseerd.

De Bleek

Het gebied De Bleek is gerealiseerd.

De kwaliteit van De Bleek is het groene karakter, de ligging aan het water en de mogelijkheid er rustig te genieten van het groen en het water. Dit wordt intact gelaten. De toegankelijkheid voor voetgangers wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het aanleggen van een wandelpad. Het groen in het gebied wordt verder versterkt.

Het gebruik van het terrein als evenemententerrein zoals dat nu ook gebeurt, blijft ongewijzigd. Aan de rand van De Bleek is inmiddels een openbaar toilet geplaatst dat, tegen betaling, gebruikt kan worden. Het moderne, zelfreinigende toilet is open tussen 8.00 en 24.00 uur en te gebruiken tegen betaling van 50 cent (contactloos pinnen kan ook). De urinoirs zijn 24/7 gratis te gebruiken. Met een eurosleutel is het toilet 24/7 gratis toegankelijk. Een eurosleutel geeft ouderen en mensen met een fysieke handicap of functiebeperking gratis toegang tot openbare toiletgelegenheden. Het openbaar toilet is zichtbaar voor toiletbezoekers, maar is zo geplaatst dat het mooi past in het groen van de omgeving.

Totaaloverzicht

Klik op de afbeelding voor een vergroting en lees hier de toelichting.