Het inrichtingsplan voor het gebied tussen de Oude IJssel en de binnenstad is gereed. Bij het maken van het plan hebben de gebruikswensen voorop gestaan. Doel is om de beleving van het water in en bij de stad te vergroten en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het inrichtingsplan komt in november 2017 in de gemeenteraad.

Grote betrokkenheid vanuit samenleving
Aan het plan is gewerkt door een projectteam met inwoners, ondernemers en ambtenaren van gemeente en waterschap. Zij hebben een ontwerp gemaakt op basis van de gebruikswensen. Volgens wethouder Ingrid Lambregts heeft dit goed uitgepakt: “Er is door het projectteam met ontzettend veel energie aan dit plan gewerkt. Dat heeft geleid tot een plan van hoge kwaliteit. Tegelijk is er ook goed geluisterd naar de input vanuit de samenleving.” Op het concept-ontwerp is feedback gevraagd en met meer dan 1.000 reacties is daarvan volop gebruik gemaakt. Op basis van de feedback is het inrichtingsplan verbeterd en verfijnd. Voor het benodigde verkeersonderzoek is een gespecialiseerd bureau aan de slag gegaan en zijn de Gaswal en C. Missetstraat twee keer op proef afgesloten. Zo is een goed beeld gekregen van de mogelijkheden om de beleving in het gebied te verhogen, maar ook van de effecten op de verkeerssituatie in Doetinchem.

Een verblijfsgebied met verbinding tussen stad en water
Ter hoogte van de Waterstraat krijgt de Gaswal een brede oversteek, waardoor deze entree aantrekkelijker wordt, met name voor voetgangers en fietsers. Met de aanleg aan de stadszijde van een boulevard met zitkade, pleintjes en ‘plekjes’, groen en een waterpartij ontstaat de gelegenheid om van het water en van activiteiten op het water (bijv. concert, roeiwedstrijd) te genieten. Langs het water wordt de flaneersteiger doorgetrokken en er komt ruimte voor aanlegplaatsen voor boten. Een brug ter hoogte van ’t Brewinc zorgt voor een mooie plek én biedt de gelegenheid om een rondje Oude IJssel te maken. De Bleek houdt in het plan zijn unieke karakter van open en groen verblijfsgebied, waar af en toe kleinschalige evenementen plaatsvinden. Daar waar mogelijk kan de ecologie versterkt worden. In het gebied tussen de Oude IJssel Brug en de Europabrug komt een speelplek. Door het aanbrengen van watergangen komen de binnenstad en de rivier op speelse wijze met elkaar in verbinding. Het is de bedoeling de benodigde energie in het gebied zelf op te wekken. In de hoek tussen de Europabrug en de Gaswal is ruimte voor zonnebomen of een andere energieopwekker. Het projectteam heeft twee varianten uitgewerkt voor de ligging van de weg bij de Walmolen; een variant achter de molen langs en een variant voor de molen (vergelijkbaar met de huidige situatie). Het college heeft voor deze laatste variant gekozen, omdat uit de feedback blijkt dat deze meer draagvlak heeft bij omwonenden.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, gemotoriseerd verkeer te gast
Het is de bedoeling om de Gaswal en de C. Missetstraat te versmallen en zodanig in te richten dat het gemotoriseerde verkeer te gast is in het gebied. De oversteekbaarheid voor voetgangers wordt zo sterk verbeterd en fietsers krijgen de ruimte. In het evenementenseizoen wil het college de mogelijkheid bieden om de Gaswal en C. Missetstraat in het weekend af te sluiten voor activiteiten. Verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft een studie verricht naar de mogelijkheden om de Gaswal en C. Missetstraat te ‘knippen’ of te ‘knijpen’. Er zijn meerdere varianten berekend aan de hand van het verkeers- en geluidsmodel. Het omliggende wegennet kan de voorgestelde oplossing aan, zonder dat er onaanvaardbare toename van verkeer, overschrijding van de milieunormen of onveilige verkeerssituaties plaatsvinden. De overige varianten, zoals permanent afsluiten of eenrichtingsverkeer, vragen grote maatregelen aan het wegennet in Doetinchem met torenhoge kosten. Dat vindt het college niet verantwoord en het is ook niet nodig om een aantrekkelijk verblijfsgebied bij de Oude IJssel te realiseren.