De uitvoeringsagenda, waarbij inwoners, ondernemers en ambtenaren samen werken aan een toekomstbestendige binnenstad heeft in zijn eerste jaar een flink aantal concrete resultaten opgeleverd. Voortbouwend op de belangrijke pijlers gaan ook volgend jaar weer projectteams aan de slag. De uitdagingen voor volgend jaar zijn verwerkt in de uitvoeringsagenda 2018. Hiervoor is 900.000,- euro vanuit de gemeente beschikbaar. De gemeenteraad stelt in november 2017 de agenda vast.

Co-productie in alle projectteams
In het afgelopen jaar waren negen projectteams aan de slag met de verschillende opgaven. Aan elk team nemen inwoners en ondernemers deel, waarbij zij gezamenlijk meer dan 6.000 manuren hebben geleverd op vrijwillige basis. Ook onderwijsinstellingen leveren hun bijdrage, zo zijn de Wageningen Universiteit en technasium van het Ulenhof College actief betrokken. De gemeente droeg in 2017 € 700.000,- bij aan de binnenstad, ondernemers investeerden eveneens. Voorbeelden zijn de investeringen in de openbare ruimte door ondernemers van de Boliestraat en het verlagen van de huren door pandeigenaren om pop-up winkels mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat Doetinchem profiteert van de aantrekkende economie. Het aantal bezoekers neemt toe en de besteding per consument is groter, zowel in de winkels als in de horeca.

Gastvrije stad en beleving van Achterhoek en water
Het gastvrijer maken van de binnenstad, het versterken van de beleving van de Achterhoek in de stad en het betrekken van de Oude IJssel bij de stad zijn de pijlers van de uitvoeringsagenda. In het afgelopen jaar werd ‘Lekker. Doetinchem’ ontwikkeld om de stad te promoten. Het aanbod van evenementen is verbeterd en uitgebreid. Zo beleefde het Oude IJsselconcert een succesvolle eerste editie. De looproutes zijn voorzien van nieuwe bewegwijzeringsborden. Een prijsvraag leidde tot de verkiezing van de eerste groene poort en de haalbaarheid van een streekproductenwinkel is onderzocht. In november is de tentoonstelling Achterhoek in 3D in het Stadsmuseum te zien. Tijdelijke initiatieven als het stadstrand met horeca en het Oude IJssel concert laten zien dat er veel potentie is om het water bij de stad te betrekken. Voor het gebied is een inrichtingsplan gemaakt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Opdrachten voor 2018: voortzetten en vernieuwen
De projectteams hebben een gezamenlijke agenda voor het komend jaar opgesteld. Daarin zijn vervolgopdrachten op het werk van 2017 te vinden, zoals het opzetten van een
promotieteam dat Lekker. Doetinchem actief gaat uitventen, het opzetten van een evenementen serviceloket om Doetinchem als gastvrije evenementenstad te ondersteunen, de uitwerking van de eerste fases van het plan om de Oude IJssel en binnenstad beter te verbinden en de realisatie van meer groen in de binnenstad en de groene poorten. Ook brengt het werk aan de binnenstad nieuwe inzichten en uitdagingen voort. Het voorstel is om een gebiedsmakelaar in te zetten om de leegstand versneld tegen te gaan, om bijzondere gebouwen en objecten aan te lichten, om een permanente waterfontein annex ijsbaan te realiseren op het Simonsplein en om budget vrij te maken om initiatieven van bewoners en ondernemers in de openbare ruimte te faciliteren.